• fullslide1
    Asocijacija za promociju
    poslovanja
    Stalno jačanje i unapređivanje poslovnog potencijala naših članova te korisnika usluga
    Asocijacije u ključnim poljima njihovog djelovanja.

APROPO - Ko smo

Asocijacija za promociju poslovanja(APROPO) okuplja pojedince i kompanije iz Bosne i Hercegovine, zainteresirane za podršku promoviranja potrebe jačanja poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, te osnaživanja svih članova u svakom segmentu njihovog djelovanja i poslovanja.

Asocijacija je registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11). Prema Statutu Asocijacije, članovi mogu biti fizička lica državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvate statut i programske ciljeve i djelatnosti udruženja. Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. Član udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu i djeluje u pravcu zadatih ciljeva i programa udruženja.

Šta želimo?

Ključni ciljevi Asocijacije su organiziranje zajedničkih usluga i aktivnosti za klijente udruženja i njegove članove, poput virtualnog uvezivanja, studijskih posjeta, transfera tehnologija, konferencija, promotivnih aktivnosti te podrška, iniciranje i obezbjeđivanje konsultantskih usluga za korisnike udruženja i drugih organizacija.

Naša misija je stalno jačanje i unapređivanje poslovnog potencijala naših članova te korisnika usluga Asocijacije u ključnim poljima njihovog djelovanja. Želja nam je da primjenom modernih tehnologija, iskustava i znanja koje ima naš tim, kao i članovi Asocijacije, stalno radimo na dodatnom usavršavanju svih naših partnera. Čvrsto vjerujemo kako je tehnološka infrastruktura i pravilna komunikacija poslovnih subjekata prema javnosti i korisnicima njihovih usluga i proizvoda ključna za njihov daljnji napredak i čvršće pozicioniranje na tržištu Bosne i Hercegovine, ali i drugim tržištima. Asocijacija je zamišljena kao mjesto međusobne interakcije njenih članova i partnera, te kao platforma za zajedničke aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ovih ciljeva i programa udruženja.

Šta možemo?

Naše svakodnevne aktivnosti usmjeravamo ka izradi strateških analiza iz oblasti komunikacija, promocije, unutrašnje organizacije, zagovaranja i usavršavanja svih naših članova i partnera te njihovih ključnih aktivnosti, a sve s namjerom ispunjavanja ciljeva utvrđenih statutom Asocijacije.

Naš tim, koji čine profesionalci iz oblasti komunikacija, informacionih tehnologija te prava i ekonomije, garantira uspješne izrade strateških planova komunikacije, interne analize poslovnih procesa, organiziranje savjetovanja, konsalting u oblasti primjene modernih tehnologija u aspektu promocije i organizacije rada, te razmjene iskustava sa sličnim organizacijama ili privrednim društvima.

U stanju smo efikasno i uspješno realizirati aktivnosti iz navedenih oblasti kako bismo unaprijedili poslovni rezultat naših članova, te samim tim pozitivno uticali na ukupni poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.